Nasuh Durmaz


Atatürk'ü anlamak

Atatürk'ü anlamak


Atatürk’ü anlamak ,
O'nun fikirlerine ve kısa ömründe  imkansızlıklar içinde  yaptıklarına sahip çıkarak daha da  ileri taşımak , eksik
bıraktıklarını tamamlamak ve yapamadıklarını da yapmaktır.

Çünkü Atatürk diyor ki;
"Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir."

"İki Mustafa Kemal vardır: Biri Ben, et ve kemik geçici Mustafa Kemal. İkinci Mustafa Kemal, onu "Ben" kelimesiyle ifade edemem; o, Ben değil, bizdir! O, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni yaşam ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben, onların rüyasını temsil ediyorum. Benim girişimlerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur!"

Atatürk'ü anlamak için en evvel ve her şeyden evvel çok  çalışkan olmak gerekir . 
Çünkü Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk diyor ki;
‘’Yalnız tek bir şeye ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak. Servet ve onun tabii neticesi olan refah ve saadet yalnız ve ancak çalışkanların hakkıdır."
"Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar; önce haysiyetlerini sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar''.

Atatürk'ü anlamak için umutlu olmak ve hiç bir zaman umudu kaybetmemek gerekir . 
Çünkü Atatürk ;
"Umutsuz durum yoktur. Umutsuz insan vardır. BEN hiçbir zaman umudumu yitirmedim"diyor. 

Atatürk'ü anlamak ; akla  ve bilime önem vermektir. 
Çünkü Atatürk Türk Milletine  aklı ve bilimi rehber olarak göstermiştir. 
"Dünyada her şey için; maddiyat için, maneviyat için, hayat için, başarı için en hakiki (gerçek) mürşit (yol gösterici) ilimdir, fendir. İlmin ve fennin dışında yol gösterici aramak gaflettir, cehalettir, sapkınlıktır. Yalnız ilim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının gelişmesini kavramak ve ilerlemelerini zamanında izlemek şarttır."

Zira Türkiye Cumhuriyeti'nin temeline “aklı” ve “bilimi” yerleştiren “Atatürk'ün manevi mirası” da akıl ve bilimdir.

"Benden sonra Beni benimsemek isteyenler, bu temel eksen üzerinde aklın ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse manevi mirasçılarım olurlar.” demektedir.

Atatürk'ü anlamak ; eğitime ve eğitim ordusuna değer vermektir. 

Çünkü O diyor ki;
"Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden yoksun bir Millet henüz Millet adını almak kabiliyetini kazanmamıştır. Ona basit bir kitle denir, Millet denemez. Bir kitle Millet olabilmek için mutlaka eğiticilere, öğretmenlere muhtaçtır.
Milli eğitim ışığının memleketin en derin köşelerine kadar ulaşmasına, yayılmasına özellikle dikkat ediyoruz."

"En önemli ve verimli vazifelerimiz Milli Eğitim işleridir. Milli Eğitim işlerinde kesinlikle zafere ulaşmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu şekilde olur."

Atatürk’ü anlamak  O'nun “tam bağımsızlık” düşüncesini anlamak ve uygulamaktır. 
                              
Zira , Atatürk "tam bağımsızlık denildiği zaman, elbette siyasi, malî, iktisadî, adlî, askerî, kültürel ve benzeri her hususta tam bağımsızlık ve tam serbestlik demektir. Bu saydıklarımın herhangi birinde bağımsızlıktan mahrumiyet, millet ve memleketin gerçek mânasiyle bütün bağımsızlığından mahrumiyeti demektir. 
Biz, bunu temin etmeden barış ve sükûna erişeceğimiz inancında değiliz.Ya bağımsızlık, ya ölüm ;
Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir."
diyerek tam bağımsızlığın anlam ve önemini ortaya koymuştur. 

Takdir ve yorum Sizin .